Sauren Absolute Return A

WKN: A0YA5P / ISIN: LU0454070557


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Berlin 0 0,00% 11,33 -   - -   22.03.23
 München 0 0,00% 11,49 -   - -   22.03.23
 Fondsgesellschaft 0 0,00% 11,42 -   - -   22.03.23
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse letzte Stk. Geld-Stk Geld Brief Brief-Stk. Spread Zeit
Berlin 0 4.500 11,33 11,49 4.500 1,41% 08:15
München 0 4.500 11,34 11,51 4.500 1,50% 08:15