FRAM Capital Skandinavien R

WKN: A2DTLZ / ISIN: DE000A2DTLZ2


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Hamburg 0 +0,27% 56,56 56,71 - 56,71 31.03.23
 Fondsgesellschaft 0 +0,80% 56,18 -   - -   30.03.23
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse letzte Stk. Geld-Stk Geld Brief Brief-Stk. Spread Zeit
Hamburg 0 0 -   -   0 - 31.03.23