DNCA Invest Evolutif Class A shares EUR

WKN: A0MMD5 / ISIN: LU0284394664


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Frankfurt 0 +1,10% 166,61 168,44 - 169,18 17:15
 Tradegate 0 +0,53% 169,45 -   - -   14.03.23
 Düsseldorf 0 +0,46% 168,00 168,28 - 169,18 20:46
 Berlin 0 +0,21% 167,96 168,31 - 169,96 19:57
 München 0 0,00% 168,53 168,53 - 169,92 19:57
 Fondsgesellschaft 0 -0,75% 168,88 -   - -   17.03.23
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse letzte Stk. Geld-Stk Geld Brief Brief-Stk. Spread Zeit
Frankfurt 0 297 168,67 170,34 294 0,99% 20:59
0 65 169,57 171,17 65 0,95% 21:11
Düsseldorf 0 119 168,67 170,34 118 0,99% 20:57
Berlin 0 300 168,48 170,16 300 1,00% 20:59
München 0 300 168,57 170,26 300 1,00% 20:59