DNCA Invest Europe Growth Class A shares EUR

WKN: A1KA8D / ISIN: LU0870553020


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Fondsgesellschaft 0 +0,37% 261,47 -   - -   28.09.23
 München 0 0,00% 261,86 261,86 - 264,35 29.09.23
 Berlin 0 +1,32% 257,83 261,24 - 264,35 29.09.23
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse letzte Stk. Geld-Stk Geld Brief Brief-Stk. Spread Zeit
München 0 0 -   -   0 - 29.09.23
Berlin 0 0 -   -   0 - 29.09.23