DNCA Invest Convertibles Class A shares EUR

WKN: A0RD2F / ISIN: LU0401809073


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Fondsgesellschaft 0 +0,32% 166,67 -   - -   14.10.21