Bitcoin Capital Active ETP

WKN: A3GQYG / ISIN: CH0548689600


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Tradegate 10 -9,01% 452,69 411,88 - 411,88 14.05.21
 Berlin 0 -5,05% 452,94 409,76 - 452,94 14.05.21
 Stuttgart 0 -1,24% 446,02 440,48 - 440,48 14.05.21
 München 0 -1,66% 450,57 443,07 - 443,07 14.05.21
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse letzte Stk. Geld-Stk Geld Brief Brief-Stk. Spread Zeit
10 5 419,80 439,80 5 4,76% 14.05.21
Berlin 0 180 418,79 441,30 170 5,38% 14.05.21
Stuttgart 0 117 417,66 442,06 117 5,84% 14.05.21
München 0 0 -   -   0 - 14.05.21