Aramea Balanced Convertible A

WKN: A0M2JF / ISIN: DE000A0M2JF6


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Tradegate 0 -2,82% 67,74 -   - -   24.11.20
 Fondsgesellschaft 0 -0,12% 67,72 -   - -   14.05.21
 Stuttgart (EUWAX) 0 +0,51% 66,28 66,61 - 67,28 14.05.21
 Hamburg 0 0,00% 67,38 67,38 - 67,38 14.05.21
 Hannover 0 0,00% 67,72 -   - -   13.05.21
 Berlin 0 +0,25% 67,28 67,42 - 67,53 14.05.21
 Düsseldorf 0 -0,12% 67,53 67,09 - 67,53 14.05.21
 München 0 0,00% 67,38 67,38 - 67,38 14.05.21
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse letzte Stk. Geld-Stk Geld Brief Brief-Stk. Spread Zeit
0 164 67,44 68,04 162 0,89% 14.05.21
Stuttgart (EUWAX) 0 500 66,61 68,65 500 3,05% 14.05.21
Hamburg 0 0 -   -   0 - 14.05.21
Berlin 0 0 -   -   0 - 14.05.21
Düsseldorf 0 0 -   -   0 - 14.05.21
München 0 0 -   -   0 - 14.05.21