Aramea Balanced Convertible A

WKN: A0M2JF / ISIN: DE000A0M2JF6


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Tradegate 0 +0,09% 61,52 -   - -   09.01.23
 Düsseldorf 0 +0,05% 61,25 61,25 - 61,29 20:45
 Hamburg 0 -0,13% 61,22 61,14 - 61,14 08:05
 Hannover 0 +0,20% 61,17 61,29 - 61,29 08:11
 München 0 -0,11% 61,21 61,14 - 61,14 08:02
 Stuttgart (EUWAX) 0 +0,20% 61,18 61,26 - 61,33 20:45
 Berlin 0 +0,28% 61,13 61,26 - 61,37 19:57
 Fondsgesellschaft 0 +0,13% 61,35 -   - -   20.03.23
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse letzte Stk. Geld-Stk Geld Brief Brief-Stk. Spread Zeit
0 180 61,28 61,82 178 0,89% 17:31
Düsseldorf 0 327 61,28 61,82 324 0,89% 20:45
Hamburg 0 327 61,28 61,83 324 0,90% 17:31
Hannover 0 327 61,28 61,83 324 0,90% 17:31
München 0 0 61,28 61,83 0 0,90% 17:31
Stuttgart (EUWAX) 0 200 61,30 61,90 485 0,98% 20:40
Berlin 0 850 61,33 61,94 850 0,99% 20:37