Xtrackers Physical Silver ETC (EUR)

WKN: A1E0HS / ISIN: DE000A1E0HS6


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Frankfurt 11 -0,39% 187,95 186,67 - 188,42 03.12.21
 Xetra 2.661 +0,13% 188,09 186,20 - 189,37 03.12.21
 Tradegate 617 +0,53% 188,30 186,50 - 189,30 03.12.21
 Berlin 100 +0,74% 188,38 187,95 - 189,78 03.12.21
 Stuttgart (EUWAX) 80 +0,55% 187,96 186,43 - 189,23 03.12.21
 Düsseldorf 0 +0,52% 187,43 187,87 - 188,41 03.12.21
 Hamburg 0 +0,17% 187,80 188,12 - 188,12 03.12.21
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse letzte Stk. Geld-Stk Geld Brief Brief-Stk. Spread Zeit
Frankfurt 10 0 -   -   0 - 03.12.21
Xetra 0 0 -   -   0 - 03.12.21
100 55 188,97 190,89 55 1,02% 03.12.21
Stuttgart (EUWAX) 0 0 -   -   0 - 03.12.21
Berlin 0 0 -   -   0 - 03.12.21
Düsseldorf 0 0 -   -   0 - 03.12.21
Hamburg 0 0 -   -   0 - 03.12.21