VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat UCITS ETF

WKN: A12CCN / ISIN: IE00BQQP9H09


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Frankfurt 0 -0,98% 33,69 33,35 - 33,69 18:00
 Xetra 2.293 -0,93% 33,79 33,46 - 33,72 17:36
 Nasdaq OTC Other ($) 1.530 -5,25% 38,85 36,81 - 36,81 25.06.20
 Tradegate 1.360 -1,18% 33,89 33,49 - 33,69 15:36
 Stuttgart (EUWAX) 474 -0,55% 33,53 33,35 - 33,69 18:00
 Düsseldorf 0 -0,91% 33,66 33,35 - 33,65 17:45
 Berlin 0 -0,92% 33,74 33,43 - 33,74 17:15
 Fondsgesellschaft ($) 0 +1,14% 37,05 37,48 - 37,48 30.06.20
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse letzte Stk. Geld-Stk Geld Brief Brief-Stk. Spread Zeit
Frankfurt 0 1.500 33,35 33,55 1.495 0,58% 18:06
2 900 33,36 33,56 900 0,60% 18:21
Düsseldorf 0 14.900 33,35 33,55 14.900 0,58% 17:45
Stuttgart (EUWAX) 0 4.498 33,35 33,56 4.471 0,61% 18:06
Berlin 0 7.515 33,27 33,64 7.433 1,10% 18:06
Xetra 0 0 -   -   0 - 17:36