Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Short Term Global High Yield AAH EUR

WKN: A1J4JR / ISIN: LU0830970272


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Fondsgesellschaft 0 +0,12% 76,84 -   - -   06.12.21