Sauren Global Opportunities A EUR

WKN: 930921 / ISIN: LU0106280919


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Frankfurt 0 -1,19% 42,04 41,54 - 41,54 27.01.22
 Fondsgesellschaft 0 -1,10% 42,60 -   - -   26.01.22
 Stuttgart (EUWAX) 0 +0,47% 41,23 41,41 - 42,12 27.01.22
 Düsseldorf 0 -0,83% 41,99 41,48 - 42,14 27.01.22
 Berlin 0 +0,45% 41,90 41,49 - 42,09 27.01.22
 München 0 -0,41% 41,95 41,78 - 41,78 27.01.22
 Hamburg 0 -0,43% 41,96 41,78 - 41,78 27.01.22
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse letzte Stk. Geld-Stk Geld Brief Brief-Stk. Spread Zeit
Frankfurt 0 0 -   -   0 - 27.01.22
Stuttgart (EUWAX) 0 0 -   -   0 - 27.01.22
Düsseldorf 0 0 -   -   0 - 27.01.22
Berlin 0 0 -   -   0 - 27.01.22
München 0 0 -   -   0 - 27.01.22
Hamburg 0 0 -   -   0 - 27.01.22