S4A Pure Equity Germany

WKN: A1W896 / ISIN: DE000A1W8960


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Fondsgesellschaft 0 -0,99% 138,14 136,77 - 136,77 24.09.20
 München 0 -1,30% 138,11 135,68 - 138,11 25.09.20
 Berlin 0 -2,26% 137,41 133,68 - 136,93 25.09.20
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse letzte Stk. Geld-Stk Geld Brief Brief-Stk. Spread Zeit
München 0 0 -   -   0 - 25.09.20
Berlin 0 0 -   -   0 - 25.09.20