Xtrackers Physical Silver ETC (EUR)

WKN: A1E0HS / ISIN: DE000A1E0HS6


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Frankfurt 0 -0,16% 189,26 188,96 - 189,17 13:56
 Xetra 1.229 -1,47% 191,14 188,19 - 189,58 16:32
 Stuttgart (EUWAX) 1.055 -0,59% 189,39 188,01 - 189,44 16:30
 Tradegate 71 -0,86% 190,70 189,06 - 190,66 16:03
 Düsseldorf 0 -0,98% 190,14 188,19 - 189,36 15:15
 Hamburg 0 -0,06% 188,96 188,84 - 188,84 08:15
 Berlin 0 -1,14% 190,73 188,13 - 189,83 16:20
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse letzte Stk. Geld-Stk Geld Brief Brief-Stk. Spread Zeit
Frankfurt 0 160 188,37 188,48 160 0,06% 16:33
Xetra 11 264 188,37 188,48 123 0,06% 16:33
15 300 187,83 187,96 200 0,07% 16:48
Düsseldorf 0 796 188,46 188,59 796 0,07% 16:33
Stuttgart (EUWAX) 0 796 188,46 188,60 796 0,07% 16:33
Hamburg 0 133 188,44 188,60 133 0,08% 16:33
Berlin 0 2.658 188,13 188,69 2.650 0,30% 16:33