Aramea Balanced Convertible A

WKN: A0M2JF / ISIN: DE000A0M2JF6


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Tradegate 0 +0,85% 68,05 -   - -   24.11.21
 Fondsgesellschaft 0 +0,21% 67,81 -   - -   07.12.21
 Düsseldorf 0 0,00% 67,90 67,80 - 67,98 15:40
 Berlin 0 0,00% 67,90 67,86 - 67,98 13:48
 Stuttgart (EUWAX) 0 +0,82% 67,20 67,75 - 68,00 15:30
 Hamburg 0 +0,21% 67,47 67,61 - 67,61 08:10
 München 0 +0,21% 67,47 67,61 - 67,61 08:14
 Hannover 0 -0,03% 67,97 67,95 - 67,95 07.12.21
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse letzte Stk. Geld-Stk Geld Brief Brief-Stk. Spread Zeit
0 163 67,75 68,35 161 0,89% 14:32
Düsseldorf 0 800 67,90 68,40 800 0,74% 15:41
Berlin 0 2.600 67,86 68,36 2.600 0,74% 15:11
Stuttgart (EUWAX) 0 500 67,79 68,34 500 0,82% 15:40
Hamburg 0 296 67,75 68,36 293 0,90% 14:32
München 0 296 67,75 68,36 293 0,90% 09:03