Aramea Balanced Convertible A

WKN: A0M2JF / ISIN: DE000A0M2JF6


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Tradegate 0 +1,04% 67,92 -   - -   24.11.21
 Fondsgesellschaft 0 -0,25% 68,00 -   - -   19.01.22
 Düsseldorf 0 +0,03% 67,72 67,57 - 67,74 20.01.22
 Hannover 0 -0,25% 68,00 -   - -   19.01.22
 Berlin 0 -0,03% 67,74 67,57 - 67,73 20.01.22
 München 0 -0,25% 67,66 67,49 - 67,49 20.01.22
 Hamburg 0 -0,25% 67,66 67,49 - 67,49 20.01.22
 Stuttgart (EUWAX) 0 -0,02% 66,94 66,93 - 67,74 20.01.22
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse letzte Stk. Geld-Stk Geld Brief Brief-Stk. Spread Zeit
0 163 67,62 68,22 162 0,89% 20.01.22
Düsseldorf 0 800 66,93 68,89 800 2,94% 20.01.22
Berlin 0 0 -   -   0 - 20.01.22
München 0 0 -   -   0 - 20.01.22
Hamburg 0 0 -   -   0 - 20.01.22
Stuttgart (EUWAX) 0 0 -   -   0 - 20.01.22