Xtrackers Physical Silver ETC (EUR)

WKN: A1E0HS / ISIN: DE000A1E0HS6


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Frankfurt 56 -3,07% 200,14 194,00 - 200,04 26.11.21
 Xetra 5.365 -2,89% 200,64 194,85 - 200,64 26.11.21
 Stuttgart (EUWAX) 1.634 -4,06% 199,90 191,79 - 200,48 26.11.21
 Tradegate 621 -3,07% 200,22 193,70 - 199,50 26.11.21
 Berlin 0 -3,02% 200,50 194,45 - 200,64 26.11.21
 Düsseldorf 0 -1,74% 199,87 196,40 - 200,52 26.11.21
 Hamburg 0 -1,20% 200,66 198,26 - 198,26 26.11.21
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse letzte Stk. Geld-Stk Geld Brief Brief-Stk. Spread Zeit
Frankfurt 6 0 -   -   0 - 26.11.21
Xetra 0 0 -   -   0 - 26.11.21
7 55 193,58 195,54 55 1,02% 26.11.21
Berlin 0 1.033 193,76 195,36 1.024 0,83% 26.11.21
Düsseldorf 0 391 191,98 197,83 380 3,05% 26.11.21
Hamburg 0 0 -   -   0 - 26.11.21
Stuttgart (EUWAX) 0 0 -   -   0 - 26.11.21