db Physical Silver ETC (EUR)

WKN: A1E0HS / ISIN: DE000A1E0HS6


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Frankfurt 256 +0,02% 197,47 197,50 - 200,00 15:53
 Xetra 4.051 -0,28% 197,96 197,40 - 199,89 15:54
 Tradegate 855 -0,80% 199,75 197,48 - 200,22 16:07
 Düsseldorf 722 +0,64% 197,12 197,90 - 199,66 15:49
 Stuttgart (EUWAX) 694 -0,93% 199,93 197,22 - 200,04 15:45
 Berlin 20 +0,11% 197,78 197,75 - 200,90 15:45
 Hamburg 0 +0,68% 197,73 199,07 - 199,07 09:57
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse letzte Stk. Geld-Stk Geld Brief Brief-Stk. Spread Zeit
Frankfurt 30 260 197,46 197,58 260 0,06% 15:55
Xetra 100 80 197,42 197,58 50 0,08% 15:55
250 260 197,71 197,92 260 0,11% 16:10
Stuttgart (EUWAX) 0 760 197,48 197,66 759 0,09% 15:55
Düsseldorf 55 500 197,44 197,64 200 0,10% 15:55
Hamburg 0 127 197,28 197,50 127 0,11% 15:55
Berlin 0 2.535 197,29 197,87 2.527 0,29% 15:55