DNCA Invest Convertibles Class A shares EUR

WKN: A0RD2F / ISIN: LU0401809073


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Fondsgesellschaft 0 -1,11% 140,34 -   - -   30.06.22