Aramea Balanced Convertible A

WKN: A0M2JF / ISIN: DE000A0M2JF6


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Tradegate 0 +0,47% 68,31 -   - -   24.11.21
 Fondsgesellschaft 0 +0,21% 67,81 -   - -   07.12.21
 München 0 +0,21% 67,47 67,61 - 67,61 08:14
 Düsseldorf 0 +0,25% 67,90 67,80 - 68,07 19:55
 Berlin 0 +0,29% 67,90 67,83 - 68,10 19:27
 Hannover 0 -0,03% 67,97 -   - -   07.12.21
 Hamburg 0 +0,21% 67,47 67,61 - 67,61 08:10
 Stuttgart (EUWAX) 0 +0,50% 67,20 67,54 - 68,00 21:55
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse letzte Stk. Geld-Stk Geld Brief Brief-Stk. Spread Zeit
0 162 68,01 68,61 161 0,89% 16:59
München 0 0 68,00 68,61 0 0,90% 17:31
Düsseldorf 0 800 67,54 69,39 800 2,74% 21:59
Berlin 0 0 -   -   0 - 21:59
Hamburg 0 0 -   -   0 - 22:00
Stuttgart (EUWAX) 0 0 -   -   0 - 22:01