MainFirst Global Equities Fund A

WKN: A1KCCM / ISIN: LU0864709349


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Frankfurt 0 -0,61% 205,69 203,78 - 205,52 18.10.19
 Tradegate 0 0,00% 208,32 -   - -   17.10.19
 Düsseldorf 0 -0,09% 205,60 205,42 - 205,42 18.10.19
 Berlin 0 -0,83% 205,69 203,78 - 205,50 18.10.19
 Fondsgesellschaft 0 -0,26% 210,11 209,56 - 209,56 17.10.19
 Hamburg 0 +0,51% 207,37 208,42 - 208,42 18.10.19
 München 0 0,00% 207,93 207,93 - 207,93 18.10.19
 Stuttgart 0 -0,62% 207,02 205,56 - 207,22 18.10.19
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse letzte Stk. Geld-Stk Geld Brief Brief-Stk. Spread Zeit
Frankfurt 0 30 204,47 209,00 40 2,22% 18.10.19
0 50 205,14 208,01 50 1,40% 18.10.19
Düsseldorf 0 0 -   -   0 - 18.10.19
Berlin 0 0 -   -   0 - 18.10.19
Hamburg 0 0 -   -   0 - 18.10.19
München 0 0 -   -   0 - 18.10.19
Stuttgart 0 0 -   -   0 - 18.10.19