JPMORGAN ASSET

WKN: A2JG3C / ISIN: IE00BD9MMF62


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Frankfurt 0 0,00% 100,04 100,04 - 100,04 12:36
 Xetra 0 0,00% 100,05 -   - -   21.06.18
 Fondsgesellschaft 0 0,00% 100,00 100,00 - 100,00 20.06.18
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse letzte Stk. Geld-Stk Geld Brief Brief-Stk. Spread Zeit
Frankfurt 0 300 100,04 100,06 300 0,02% 12:36
Xetra 0 1.050 100,03 100,08 1.050 0,05% 12:01