JPMORGAN ASSET

WKN: A2JG3C / ISIN: IE00BD9MMF62


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Frankfurt 0 -0,01% 99,93 99,92 - 99,95 19:50
 Fondsgesellschaft 0 -0,01% 99,95 99,93 - 99,93 19.10.18
 Xetra 0 -0,01% 99,98 99,96 - 99,96 17:36
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse letzte Stk. Geld-Stk Geld Brief Brief-Stk. Spread Zeit
Frankfurt 0 0 99,92 100,00 0 0,08% 19:58
Xetra 0 0 -   -   0 - 20:31