JPMORGAN ASSET

WKN: A2JG3C / ISIN: IE00BD9MMF62


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Frankfurt 0 0,00% 99,42 99,42 - 99,57 19:50
 Fondsgesellschaft 0 +0,01% 99,54 99,55 - 99,55 16.01.19
 Xetra 0 0,00% 99,59 99,56 - 99,59 17:36
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse letzte Stk. Geld-Stk Geld Brief Brief-Stk. Spread Zeit
Frankfurt 0 0 99,42 99,75 0 0,33% 19:58
Xetra 0 0 -   -   0 - 20:31