JPMORGAN ASSET

WKN: A2JG3C / ISIN: IE00BD9MMF62


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Frankfurt 0 0,00% 100,06 100,04 - 100,06 17.08.18
 Xetra 0 0,00% 100,06 100,06 - 100,06 17.08.18
 Fondsgesellschaft 0 -0,01% 100,00 99,99 - 99,99 16.08.18
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse letzte Stk. Geld-Stk Geld Brief Brief-Stk. Spread Zeit
Frankfurt 0 0 -   -   0 - 17.08.18
Xetra 0 0 -   -   0 - 17.08.18