iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)

WKN: A0H08R / ISIN: DE000A0H08R2


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Frankfurt 0 -1,02% 17,70 17,45 - 17,74 25.09.20
 Xetra 6.988 -0,65% 17,61 17,43 - 17,76 25.09.20
 Tradegate 1 +1,06% 17,52 17,70 - 17,70 25.09.20
 Stuttgart (EUWAX) 0 -0,65% 17,59 17,43 - 17,76 25.09.20
 Berlin 0 -1,22% 17,70 17,44 - 17,70 25.09.20
 Düsseldorf 0 -0,86% 17,60 17,44 - 17,75 25.09.20
 Fondsgesellschaft 0 -1,14% 17,59 17,39 - 17,39 24.09.20
 Hamburg 0 -0,10% 17,63 17,61 - 17,61 25.09.20
 München 0 -1,32% 17,74 17,46 - 17,72 25.09.20
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse letzte Stk. Geld-Stk Geld Brief Brief-Stk. Spread Zeit
Frankfurt 0 0 -   -   0 - 25.09.20
1 860 17,46 17,57 860 0,60% 25.09.20
Stuttgart (EUWAX) 0 8.539 17,57 17,66 8.493 0,54% 25.09.20
Berlin 0 0 -   -   0 - 25.09.20
Xetra 0 0 -   -   0 - 25.09.20
Düsseldorf 0 0 -   -   0 - 25.09.20
Hamburg 0 0 -   -   0 - 25.09.20
München 0 0 -   -   0 - 25.09.20