DNCA Invest Europe Growth Class I shares EUR

WKN: A1KA8C / ISIN: LU0870552998


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Fondsgesellschaft 0 +0,60% 214,60 215,89 - 215,89 17.09.19