DNCA Invest Europe Growth Class I shares EUR

WKN: A1KA8C / ISIN: LU0870552998


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Fondsgesellschaft 0 +0,56% 214,19 215,38 - 215,38 15.07.19