DNCA Invest Convertibles Class A shares EUR

WKN: A0RD2F / ISIN: LU0401809073


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Fondsgesellschaft 0 -0,33% 144,75 -   - -   06.12.22