db Physical Silver ETC (EUR)

WKN: A1E0HS / ISIN: DE000A1E0HS6


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Frankfurt 30 +0,06% 190,02 188,56 - 190,55 03.12.20
 Xetra 3.419 -0,57% 189,37 187,06 - 191,06 03.12.20
 Stuttgart (EUWAX) 1.418 -0,05% 189,57 187,20 - 191,04 03.12.20
 Berlin 474 -0,61% 189,64 187,30 - 191,50 03.12.20
 Tradegate 457 -0,37% 189,64 187,97 - 190,82 03.12.20
 Hamburg 0 -1,09% 192,22 190,12 - 190,12 03.12.20
 Düsseldorf 0 -0,57% 189,17 187,20 - 191,04 03.12.20
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse letzte Stk. Geld-Stk Geld Brief Brief-Stk. Spread Zeit
Frankfurt 0 0 -   -   0 - 03.12.20
Xetra 0 0 -   -   0 - 03.12.20
5 55 188,67 190,56 55 1,01% 03.12.20
Stuttgart (EUWAX) 0 396 189,44 190,41 394 0,51% 03.12.20
Berlin 0 1.064 187,98 189,19 1.058 0,64% 03.12.20
Hamburg 0 0 -   -   0 - 03.12.20
Düsseldorf 0 0 -   -   0 - 03.12.20