Xtrackers Physical Silver ETC (EUR)

WKN: A1E0HS / ISIN: DE000A1E0HS6


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Frankfurt 0 +0,48% 202,82 203,26 - 205,56 23.07.21
 Xetra 782 -0,61% 205,44 203,34 - 205,52 23.07.21
 Tradegate 95 -1,17% 205,99 203,58 - 205,50 23.07.21
 Stuttgart (EUWAX) 30 -0,59% 205,22 203,34 - 205,24 23.07.21
 Berlin 0 -0,48% 205,50 203,48 - 205,38 23.07.21
 Düsseldorf 0 -0,37% 204,76 203,38 - 205,44 23.07.21
 Hamburg 0 +1,25% 202,86 205,40 - 205,40 23.07.21
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse letzte Stk. Geld-Stk Geld Brief Brief-Stk. Spread Zeit
Frankfurt 0 0 -   -   0 - 23.07.21
Xetra 0 0 -   -   0 - 23.07.21
35 50 203,16 205,20 50 1,01% 23.07.21
Berlin 0 984 203,44 205,08 976 0,81% 23.07.21
Düsseldorf 0 0 -   -   0 - 23.07.21
Hamburg 0 0 -   -   0 - 23.07.21
Stuttgart (EUWAX) 0 0 -   -   0 - 23.07.21