Boost Emerging Markets 3x Short Daily ETP

WKN: A2BGQ3 / ISIN: DE000A2BGQ39


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Frankfurt 0 -1,69% 10,96 10,59 - 10,78 03.07.20
 Xetra 0 -2,61% 11,02 10,70 - 10,73 03.07.20
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse letzte Stk. Geld-Stk Geld Brief Brief-Stk. Spread Zeit
Frankfurt 0 934 10,78 10,86 921 0,80% 03.07.20
Xetra 0 0 -   -   0 - 03.07.20