Barius European Opportunities R

WKN: A2JF86 / ISIN: DE000A2JF865


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Hamburg 0 +0,14% 105,96 106,11 - 106,11 08:06
 Fondsgesellschaft 0 +0,30% 106,25 106,57 - 106,57 05.12.19
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse letzte Stk. Geld-Stk Geld Brief Brief-Stk. Spread Zeit
Hamburg 0 188 106,89 108,38 185 1,39% 17:30