Bakersteel Global Funds SICAV– Electrum A2 EUR

WKN: A0F6BP / ISIN: LU0229009351


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Stuttgart (EUWAX) 0 0,00% 41,00 41,00 - 41,00 11.11.19
 Fondsgesellschaft 0 -0,28% 42,75 42,63 - 42,63 08.11.19
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse letzte Stk. Geld-Stk Geld Brief Brief-Stk. Spread Zeit
Stuttgart (EUWAX) 0 200 41,00 43,90 15 7,07% 11.11.19