Bakersteel Global Funds SICAV– Electrum A2 EUR

WKN: A0F6BP / ISIN: LU0229009351


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Stuttgart (EUWAX) 0 -0,31% 45,60 45,46 - 45,46 08:49
 Fondsgesellschaft 0 -0,60% 46,84 46,56 - 46,56 22.01.20
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse letzte Stk. Geld-Stk Geld Brief Brief-Stk. Spread Zeit
Stuttgart (EUWAX) 0 100 45,46 48,43 80 6,52% 08:58