Aramea Balanced Convertible A

WKN: A0M2JF / ISIN: DE000A0M2JF6


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Tradegate 0 +0,02% 65,82 -   - -   24.11.20
 Berlin 0 0,00% 65,47 -   - -   27.11.20
 Stuttgart (EUWAX) 0 0,00% 64,72 -   - -   27.11.20
 München 0 0,00% 65,33 65,33 - 65,33 27.11.20
 Hamburg 0 0,00% 65,33 65,33 - 65,33 27.11.20
 Düsseldorf 0 +0,09% 65,47 65,39 - 65,53 27.11.20
 Fondsgesellschaft 0 +0,09% 65,66 65,72 - 65,72 27.11.20
 Hannover 0 0,00% 65,66 -   - -   26.11.20
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse letzte Stk. Geld-Stk Geld Brief Brief-Stk. Spread Zeit
0 92 65,39 66,37 91 1,50% 08:00
Berlin 0 400 65,00 65,97 400 1,49% 07:57
Stuttgart (EUWAX) 0 750 64,80 66,64 750 2,85% 07:57
München 0 0 -   -   0 - 27.11.20
Hamburg 0 0 -   -   0 - 27.11.20
Düsseldorf 0 0 -   -   0 - 27.11.20