Aramea Balanced Convertible A

WKN: A0M2JF / ISIN: DE000A0M2JF6


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Tradegate 0 -2,88% 67,78 -   - -   24.11.20
 Fondsgesellschaft 0 +0,15% 67,58 -   - -   23.09.21
 Düsseldorf 0 +0,03% 67,66 67,60 - 67,76 12:40
 Berlin 0 +0,06% 67,66 67,70 - 67,76 09:31
 Hamburg 0 +0,15% 67,24 67,34 - 67,34 08:12
 München 0 +0,15% 67,24 67,34 - 67,34 08:11
 Stuttgart (EUWAX) 0 -0,01% 67,69 67,68 - 67,69 12:30
 Hannover 0 +0,15% 67,58 67,68 - 67,68 23.09.21
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse letzte Stk. Geld-Stk Geld Brief Brief-Stk. Spread Zeit
0 164 67,48 68,08 162 0,89% 12:32
Düsseldorf 0 800 67,68 68,07 800 0,58% 12:41
Berlin 0 2.600 67,64 68,07 2.600 0,64% 12:10
Hamburg 0 297 67,48 68,08 294 0,89% 12:32
München 0 297 67,48 68,08 294 0,90% 09:03
Stuttgart (EUWAX) 0 0 -   68,33 0 - 13:01