Aramea Balanced Convertible A

WKN: A0M2JF / ISIN: DE000A0M2JF6


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Tradegate 0 -3,97% 68,55 -   - -   24.11.20
 Fondsgesellschaft 0 +0,25% 68,11 -   - -   16.04.21
 Stuttgart (EUWAX) 0 -0,01% 67,29 67,28 - 67,96 19.04.21
 Hamburg 0 +0,25% 67,77 67,94 - 67,94 19.04.21
 Hannover 0 +0,25% 68,28 68,45 - 68,45 19.04.21
 Berlin 0 +0,43% 67,97 68,09 - 68,26 19.04.21
 Düsseldorf 0 +0,25% 68,09 67,88 - 68,26 19.04.21
 München 0 +0,25% 67,77 67,94 - 67,94 19.04.21
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse letzte Stk. Geld-Stk Geld Brief Brief-Stk. Spread Zeit
0 162 68,25 68,86 160 0,89% 19.04.21
Stuttgart (EUWAX) 0 500 67,28 69,06 500 2,65% 19.04.21
Hamburg 0 0 -   -   0 - 19.04.21
Berlin 0 0 -   -   0 - 19.04.21
Düsseldorf 0 0 -   -   0 - 19.04.21
München 0 0 -   -   0 - 19.04.21