Aramea Balanced Convertible A

WKN: A0M2JF / ISIN: DE000A0M2JF6


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Tradegate 0 0,00% 63,90 -   - -   19.11.19
 Stuttgart (EUWAX) 0 0,00% 62,95 62,95 - 63,39 06.12.19
 München 0 +0,17% 63,06 63,17 - 63,17 06.12.19
 Hamburg 0 +0,17% 63,06 63,17 - 63,17 06.12.19
 Fondsgesellschaft 0 +0,03% 63,49 63,51 - 63,51 06.12.19
 Hannover 0 +0,21% 63,38 63,51 - 63,51 06.12.19
 Berlin 0 +0,08% 63,31 63,34 - 63,36 06.12.19
 Düsseldorf 0 +0,03% 63,31 63,18 - 63,34 06.12.19
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse letzte Stk. Geld-Stk Geld Brief Brief-Stk. Spread Zeit
0 162 63,32 63,89 160 0,90% 06.12.19
Stuttgart (EUWAX) 0 750 62,96 64,22 750 2,00% 06.12.19
München 0 0 -   -   0 - 06.12.19
Hamburg 0 0 -   -   0 - 06.12.19
Berlin 0 0 -   -   0 - 06.12.19
Düsseldorf 0 0 -   -   0 - 06.12.19