Aramea Balanced Convertible A

WKN: A0M2JF / ISIN: DE000A0M2JF6


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Tradegate 0 +3,82% 63,77 -   - -   22.02.22
 Fondsgesellschaft 0 +0,22% 63,53 -   - -   12.08.22
 München 0 -0,03% 63,23 63,21 - 63,21 12.08.22
 Hamburg 0 -0,03% 63,23 63,21 - 63,21 12.08.22
 Hannover 0 -0,03% 63,55 -   - -   11.08.22
 Stuttgart (EUWAX) 0 +0,32% 63,24 63,31 - 63,44 12.08.22
 Berlin 0 -0,03% 63,37 63,33 - 63,35 12.08.22
 Düsseldorf 0 +0,29% 63,09 63,27 - 63,49 12.08.22
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse letzte Stk. Geld-Stk Geld Brief Brief-Stk. Spread Zeit
0 174 63,48 64,05 172 0,89% 12.08.22
München 0 0 -   -   0 - 12.08.22
Hamburg 0 0 -   -   0 - 12.08.22
Stuttgart (EUWAX) 0 0 -   -   0 - 12.08.22
Berlin 0 0 -   -   0 - 12.08.22
Düsseldorf 0 0 -   -   0 - 12.08.22