Aramea Balanced Convertible A

WKN: A0M2JF / ISIN: DE000A0M2JF6


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Tradegate 0 0,00% 63,90 -   - -   19.11.19
 Düsseldorf 0 0,00% 63,05 63,05 - 63,05 11:46
 Berlin 0 +0,05% 63,05 62,93 - 63,08 10:57
 Hamburg 0 +0,06% 62,87 62,91 - 62,91 08:09
 München 0 +0,06% 62,87 62,91 - 62,91 08:19
 Stuttgart (EUWAX) 0 +0,41% 62,11 62,36 - 62,60 12:00
 Fondsgesellschaft 0 +0,06% 63,19 63,23 - 63,23 10.07.20
 Hannover 0 +0,03% 63,21 63,23 - 63,23 10.07.20
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse letzte Stk. Geld-Stk Geld Brief Brief-Stk. Spread Zeit
0 175 63,04 63,61 173 0,90% 10:32
Düsseldorf 0 793 63,05 63,52 787 0,75% 11:46
Berlin 0 2.800 63,05 63,52 2.800 0,75% 11:29
Hamburg 0 318 63,04 63,61 315 0,90% 10:33
München 0 318 63,04 63,61 315 0,90% 10:33
Stuttgart (EUWAX) 0 750 62,36 64,25 750 3,03% 12:00